Rada Miejska w Polkowicach
Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Polkowicach, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Polkowice
Data sesji:  

Tranmisja online oraz nagrania archiwalne z sesji Przejdz do repozytorium nagran

PROSZĘ WYBRAĆ DATĘ SESJI

 

Podstawa prawna zobowiązująca pracodawcę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

Przewodniczacy Rady Miejskiej

Zdzisław Synowiec


Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Polkowicach informujemy, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń, rejestrujących obraz i dzwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci internet na stronie internetowej Urzędu Gminy w Polkowicach. Nagrania z sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: https://polkowice.eu/transmisje-obrad-rady-miejskiej/


Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

1. Administrator Pani/Pana danych:

2. Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: iod@gmina.polkowice.pl oraz nr telefonów: 728706901, 667941610


3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna

4. Okres przechowywania:

Przez okres kadencji, następnie dane będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.


5. Odbiorcy danych:

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

  1. Prawo żądania dostępu do danych
  2. Prawo żądania sprostowania danych
  3. Prawo żądania usunięcia danych
  4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa


7. Obowiązek podania danych:

Podanie danych, które umieszczone zostanie w dokumentacji z posiedzeń jest warunkiem ustawowym. Wejście na sesję Rady Miejskiej jest dobrowolne, aczkolwiek wiąże się z udostępnieniem wizerunku na stronie BIP Administratora.